Hoe verliep de gemeenteraad van 21 september 2023?

Wat gebeurde er op de laatste gemeenteraad van 21 september en welke antwoorden kregen we op onze vragen? Een overzicht.

Tijdelijke stopzetting stadssubsidies

We starten met wat goed nieuws uit het cultuurdomein. Hoewel Den Egger nog niet zonder lokale subsidies kan, zal voor de rest van het jaar geen stadssubsidie meer hoeven te worden voorzien omwille van een verbeterde rendabiliteit (voornamelijk door de ticketverkoop).

Jawoord in openlucht: eerst kon het niet, nu wel

Trouwen in de buitenlucht is vanaf volgend jaar mogelijk in onze stad, zoals de meesten onder u wellicht al hebben vernomen. In 2021 werd dit agendapunt nog weggestemd door het stadsbestuur met als uitleg: koppels willen geen buitenstaanders, ze willen geheimhouding, eerst naar het stadhuis en dan nog naar Zichem is niet te doen, en dat verhuizen van die stoelen, wat als het regent, er is geen netwerk voor digitale ondertekening van de akte, er is geen ICT-steun op zaterdag, er is geen park bij het stadhuis, er is nog geen vraag geweest om buiten te trouwen, het is praktisch onmogelijk, enz.  

Maar toen klaarde de hemel op en luidde het dat regels van bovenaf – bedoelden ze de Vlaamse overheid of Onze-Lieve-Heer? – zijn veranderd. Dit ontlokte bij ons stadSZteam-gemeenteraadslid Pieter Boudry de bedenking waarom het bij veel andere gemeenten dan wel al jaren geleden kon? Waarop de bevoegde schepen de berouwvolle woorden ‘dat is waar’ uitsprak.

Ook vermeldenswaardig bij die hele buitentrouwhistorie is dat het volledig aansluit bij het voorstel dat Pieter Boudry onlangs deed naar aanleiding van de voorstelling van het nieuwe stadspark: ‘Voorzien jullie dat je daar in de toekomst kan trouwen?’ ‘Dat gaan we zeker bekijken.’, was het antwoord. (Vragen over het masterplan stadspark)

Gewestweg blijkt gemeenteweg en vice versa

Al sedert 2006 is er overleg en opzoekingswerk voor nodig geweest om uit te klaren dat de gewestweg N10 niet langs de basiliek loopt maar wel langs Prattenborg. Wat hier de gevolgen van kunnen zijn, na vragen hierover van Pieter Boudry, was minder duidelijk. Voor de staat van die wegen en de kosten moesten we ons de komende 10 à 15 jaren geen zorgen maken. Voor sommige handelaars zou de stedelijke retributie wegvallen?

Herbeluister de discussie over de wissel van gewestweg en gemeenteweg in het centrum van Scherpenheuvel:

De Aziatische hoornaar bestrijden

Onze vraag over een subsidiereglement voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar was tevens ook het laatste punt van de reguliere agenda, weliswaar zonder reglement ter goedkeuring. Voor de gemeenteraad verschijnen met lege handen – het subsidiereglement voor de bestrijding van deze bijendoders moest nog worden geschreven – is niet gebruikelijk.

Onze vraag hierover kan gezien worden als de blauwdruk voor dat reglement. Hierbij stellen we, naast de subsidiebedragen tot 80 EUR, dat verwijdering van het nest dient te gebeuren door een erkende bestrijder, gecommuniceerd op de website van Scherpenheuvel-Zichem. Verder waren er nog enkele andere aandachtspunten waar het stadsbestuur beloofde werk van te maken.

Herbeluister de discussie over onze vraag over het subsidiereglement voor de Aziatische hoornaar:

Buslijnen in onze stad: soms afgeschaft, soms rijden ze vol voorbij, maar alleszins gaat de dienstverlening achteruit

Op het werk kunnen geraken of naar school kunnen gaan is belangrijk, temeer omdat er in onze stad zelf geen middelbare school is.

Op onze vraag wat het bestuur op korte termijn gaat doen om te de problemen met De Lijn aan te kaarten was het antwoord van de bevoegde schepen dat hij bemiddelt. Hij vroeg een oplossing voor de twee afgeschafte vroege bussen voor werknemers. Maar de voorgestelde oplossing, namelijk met Flex-vervoer (de vroegere belbus), te bestellen via de Hoppincentrale, klinkt misschien trendy, maar zal het ook werken? Daarom zijn we het deze keer eens met het stadsbestuur wanneer ze stellen dat een flexsysteem dat men alle dagen nodig heeft een structurele oplossing vereist.

Bovendien zijn de problemen voor de schoolgaande jeugd ontstaan omdat er ritten zijn weggevallen bij onderaannemers van De Lijn. De laatste weken zouden er geen problemen meer zijn, zo werd gezegd.

Er zou ook nog geen enkele formele klacht zijn ontvangen. Verder wordt doorverwezen naar de klachtenlijn van De Lijn (contactformulier of 070/220200). Ons gemeenteraadslid Pieter Boudry vraagt om ook de vele lokale klachten te bundelen en aan te kaarten bij De Lijn.

Herbeluister de discussie over onze vraag over de problemen met de buslijnen:

Okselaar zit opgescheept met een misplaatst groot bouwproject. Wij tonen begrip voor de omwonenden

Na de omgevingsvergunningsaanvraag (OMV 2023084640), ingediend voor het bouwen van 39 woningen, bijeen gepropt op een klein binnengebied langs de Brabantsebaan in Okselaar, zien veel plaatselijke omwonenden dit misplaatst privaat bouwproject niet zitten en vragen aan het stadsbestuur om de aanvraag te weigeren.

Scherpenheuvel-Zichem kent de laatste jaren een ongekende toename van het aantal wooneenheden. Het is ook in dat licht dat wij vragen om rekening te houden met de mening van de omwonenden. Het zijn zij die de lasten dragen.

Op onze vraag waarom het buurtcomité van Okselaar, die veel omwonenden vertegenwoordigen, niet gehoord werd, antwoordde de burgemeester dat iedereen die zich aan de stadsbalie aandient ontvangen zal worden, maar ze nodigen niemand uit. Klopt niet volgens het buurtcomité, want zij dienden zich aan bij de bevoegde stadsdienst, waarbij ze niet de indruk hadden te worden gehoord.

Bij onze vraag waarom het betreffende woonuitbreidingsgebied (WUG) niet werd opgenomen in het lopende RUP Wonen en sommige andere wel begon de burgemeester over het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Geen antwoord dus waarom sommige WUG’s wel en andere niet in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wonen werden opgenomen, behalve dat het in dit concreet geval ging om een als aangesneden beschouwd gebied.

Hoe zit het met de termijnen? In de praktijk zal het wat vroeger zijn, maar tot 10 dagen voor het einde van de wettelijke beslissingstermijn kan de Gemeentelijke Omgevingsambtenaar (GOA) een advies overmaken (ten laatste op 31 december 2023) aan het College van burgemeester en schepenen (CBS) dat ten laatste op 10 januari 2024 beslist. Later zijn er nog beroepsmogelijkheden.

Wij hopen alleszins dat de bezwaren van de omwonenden al op stadsniveau voldoende weerklank krijgen en dat de bouwwoede stilaan stopt, zeker in de buitenkernen waar het nog rustig wonen is en andere mogelijkheden bestaan om daar kandidaat-inwoners te huisvesten.

Herbeluister de discussie over onze vraag over het bouwproject in Okselaar:

Op zoek naar een bloemrijk alternatief voor onkruid in het stadspark

We stellen, samen met heel wat bewoners in de buurt, vast dat de velden van het toekomstige stadspark vol hoog onkruid staan.

Op de vraag van ons raadslid wat het stadsbestuur op korte termijn gaat doen om te vermijden dat het massaal aanwezige onkruid nog verder over de gemeente wordt verspreid, gaf de bevoegde schepen als argument dat er sedert enige tijd niet meer met pesticiden mag worden gewerkt. Oké, alle begrip, maar waarom werd het veld dan niet bewerkt en als bloemenveld ingezaaid, zoals wij nu vragen? Dat komt dan weer omdat ze het beter vinden om het te maaien en dat is wat ze op korte termijn gaan doen. Onze conclusie? Probleem half opgelost. Minder onkruid, maar ook minder bloemen en dus minder bijen en dus onvoldoende aanvulling van de bijenpopulatie om de verliezen, toegebracht door een in de buurt van onze stad actieve bijendoder, de Aziatische hoornaar, te compenseren. Voornaamste eigenschap van een bloemenweide zou zijn geweest dat die er heel mooi uitziet op die plaats. Niet dus.

Herbeluister de discussie over onze vraag over de begroeiing op het stadspark:

Vossekotstraat: belofte niet nagekomen, gestelde doelen niet gehaald en dus nog geen deugdelijke oplossing

De laatste vraag van het stadSZteam ging over de veiligheidssituatie in de Vossekotstraat. Hoewel lijdenswegen binnen de christelijke traditie passen zouden we toch willen aandringen om deze niet te lang te laten aanslepen.

De stad ging, middels een besluit van de burgemeester, fysiek laten verhinderen dat voertuigen de slecht geplaatste betonnen elementen langs rechts voorbij zou kunnen rijden. Wat vroegen we juist? Waarom werd een maand later beslist om in plaats hiervan telkens 1 verkeerseiland weg te nemen? Het antwoord kort samengevat: wij vertrouwen op de experten – dus niet op de inwoners?

Verder vroeg Pieter Boudry of gans het college achter deze beslissing stond? Dat bleek, naar eigen zeggen, het geval, hoewel deze niet strookte met wat de burgemeester initieel had beslist.

Het betrekken van de bewoners werd beloofd in “Den Egger” op 11 oktober 2021. Vandaar onze vraag waarom het buurtcomité, dat al jaren werd betrokken (dank daarvoor) en ijvert voor verkeersveiligheid in de straat, niet werd betrokken alvorens sommige betonnen elementen werden verwijderd? Belofte maakt blijkbaar geen schuld want het stadsbestuur vertrouwt op de experten – dus niet op de inwoners?

Op de overige vragen werd niet ingegaan. Het gaat over het bezorgen van de studie en de stukken rond de overheidsopdracht(en), wie de beslissingen neemt, wanneer en waarom.

Herbeluister de discussie over onze vraag over de aanpassingen aan de Vossekotstraat:

Het bijwonen van de volgende gemeenteraad. Misschien iets voor u?

Deze 2 uur en 40 minuten lang durende gemeenteraad leverde stof op om verder mee aan de slag te gaan en ons voor te bereiden op de volgende zitting. Als u hiervoor interesse heeft kunt u deze altijd bijwonen. De volgende vindt plaats op donderdag 26 oktober 2023 om 20u. Deze gaat door in het gemeentehuis. Iedereen welkom.

Het volledige audioverslag van de gemeenteraadsziting van 21 september 2023 kan u terugvinden op de website van Scherpenheuvel-Zichem via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *