We beginnen ons relaas met het gedeelte van de mondelinge vragen. Het verloop van de zitting voorafgaand aan die mondelinge vragen kunt u wat verder hieronder vinden.

In totaal waren er 5 vragen aan het stadsbestuur. Vooreerst waren er drie vragen van de Vlaams Belang fractie (waaronder 1 over de situatie in De Vlaspit, die onlangs uit veiligheidsoverwegingen haar activiteiten, al dan niet tijdelijk, moest stopzetten). Vervolgens kwam stadSZteam-gemeenteraadslid Pieter Boudry met 2 vragen aan de beurt.

Wat De Vlaspit betreft is de kern dat die eigenlijk thuishoort op een bedrijventerrein. Het antwoord van de burgemeester gaat in de richting van het behoud van de activiteit ter plaatse (in woongebied naast een kleuterschool), maar in veiliger omstandigheden.

Het is hoe dan ook toch verwonderlijk dat men niet op de hoogte zou zijn geweest van de plaatsing van zonnepanelen op een asbest dak, dixit de burgemeester, als de voorzitter van de gemeenteraad en lijsttrekker voor de cd&v nog maar sinds vorige maand officieel geen bestuurder meer is van De Vlaspit?

Onze vraag voor een evaluatie van het sneeuwvrij maken van de gemeentelijke wegen en fietspaden

Onze vraag kreeg een heel positieve respons van de bevoegde schepen.

We vroegen welke aanpassingen er gepland stonden door het stadsbestuur na evaluatie, of ze in de toekomst bijkomend zouden investeren in materiaal om fietspaden veilig te houden en of het klopte dat er een tekort aan strooizout was.

De schepen antwoordde dat er een evaluatie was gebeurd na de sneeuwval van 17 januari, en dat zijn mensen terecht het nodige lof kregen toebedeeld voor de inspanningen die ze ook ’s nachts leverden.

Hij wilde in de toekomst ook bijsturen om fietspaden veilig en vrij van sneeuw en ijzel te houden. Daarom wordt nagedacht over de aankoop van een multifunctionele werktuigdrager die ook tijdens de rest van het jaar kan worden ingezet.

Voor het strooizout werd er met telefoontjes naar Aarschot en het Agentschap Wegen en Verkeer voor gezorgd dat Scherpenheuvel-Zichem elders terecht kon en er geen tekort was. Er is een traditie van wederzijdse hulp, volgens de schepen.

Een uitgebreid en professioneel antwoord dus van de schepen dat we als stadSZteam zeker op prijs konden stellen.

Herbeluister vraag en antwoord tijdens de gemeenteraad:

Onze vraag over de slechte resultaten van Scherpenheuvel-Zichem in de Vlaamse Stadsmonitor

We hadden de indruk dat onze mondelinge vraag over de resultaten van Scherpenheuvel-Zichem in de Stadsmonitor, een Vlaamse driejaarlijkse burgerbevraging van 135.000 inwoners, weer gevoelig lag. Pieter Boudry vroeg hoe deze resultaten (die de slechte resultaten van een andere recente bevraging bevestigden) waren binnengekomen bij de meerderheidspartijen en welke lessen hieruit zouden worden getrokken naar de toekomst toe.

Waar ging het over?

Op de 10 kerncijfers doen we het als stad slechts 2 keer lichtjes beter, op geluksgevoel (1% beter) en voldoende groen in de buurt (2% beter), dan het Vlaams gemiddelde. Mooi.

Op 7 van de 10 criteria scoort Scherpenheuvel-Zichem slechter dan het Vlaams gemiddelde. Onze inwoners voelen zich op 4 van de 10 punten zelfs véél slechter dan de gemiddelde Vlaming.

Zo heeft slechts 16% nog vertrouwen in deze bestuurscoalitie, de laagste score uit het Hageland.

Pieter Boudry stelde dat de burgemeester bij zijn vorige vraag over de ondertussen bevestigde slechte resultaten voor de stad (HLN-VTM-bevraging: Scherpenheuvel-Zichem op een 258e plaats op 300 gemeenten) geen commentaar wenste te geven, behalve ‘geen commentaar’.

Hierop antwoordde de burgemeester tijdens deze zitting dat dit niet klopt. Sportief als we zijn volgt hier zijn citaat uit de vorige zitting (gemeenteraad van november 2023):

“De cijfers zijn wat ze zijn, ik ga daar geen verdere commentaar op geven. Als bestuur kunnen we alleen maar trachten de middelen en mensen waarover we beschikken nog beter in te zetten op de verschillende beleidsdomeinen.” dixit Manu Claes

Onze respons was toen:

“Geen commentaar is echt heel mager”

Om deze keer zijn punt te illustreren gaf Pieter Boudry het voorbeeld van zijn zoon die met een rapport van 16% zou thuiskomen, dik gebuisd dus. Als hij als vader op dat moment zou horen dat zijn zoon zou antwoorden dat de cijfers ‘zijn wat ze zijn’, dan zou hij niet alleen teleurgesteld zijn in de cijfers, maar ook in het antwoord.

Hierop repliceerde de burgemeester dat hij niet de zoon is van ons raadslid. Vervolgens keerde hij de rollen om en vroeg hoe de slechte resultaten bij Pieter Boudry waren binnengekomen. U leest het goed! De burgemeester stelt ook de oppositie verantwoordelijk en ziet een opdracht voor hen om bij te dragen aan betere resultaten.

Hoe de resultaten bij ons raadslid zijn binnengekomen? Hij heeft plaatsvervangende schaamte. Het moet beter, maar het is de huidige meerderheid die het beleid bepaalt en niet de oppositie die tientallen voorstellen lanceert die vervolgens niet worden goedgekeurd of uitgevoerd. Het is dáárom dat het vertrouwen in dit bestuur zienderogen achteruitgaat.

Wij hebben de burgemeester op die zitting ook het volgende horen zeggen:

“Ondertussen zijn we al wel gewend dat de antwoorden die u publiceert in uw geweldige bijdragen, dat die wel niet altijd overeenstemmen met hetgeen dat hier verteld wordt, maar soit, da’s een ander probleem.”

Niet alleen durven we hieraan te twijfelen, maar bovendien, om zeker te zijn, gaven en geven wij telkens bij ons verslag van de gemeenteraad de link mee van de geluidsopname waarop onze lezers zelf kunnen horen wat er exact werd gezegd.

Dan nu het verloop van de zitting voorafgaand aan de mondelingen vragen

Pieter Boudry kon, omwille van een blokkade van boze boeren, pas tegen na behandeling van de laatste agendapunten aansluiten op de zitting. Laat nu net het tweede punt op die agenda (verkeersingrepen en -veiligheid in de Vossekotstraat) een belangrijk aanslepend punt zijn waarop we ons hadden gefocust. Niets aan te doen. Voor het eerste deel baseren we ons dus voornamelijk op de geluidsopname (van povere kwaliteit) van de zitting.

De Vossekotstraat? Er zal aan de nieuwe weginrichting niets meer veranderen.

Over de Vossekotstraat hadden we uitgebreid bericht op onze website. Toch willen we u hier nog even onze vragen die open blijven meegeven. Ze worden later nog schriftelijk volledig beantwoord, maar we konden ze niet ter plaatse stellen. Het stadsbestuur kon het punt van de kritiek van de gouverneur na een klacht tegen de gemeente Scherpenheuvel-Zichem dus communicatief naar haar hand zetten. Het resultaat, zoals de tussentitel aangeeft, is teleurstellend.

  1. We willen dus weten of er al een collegebeslissing werd genomen, en zo neen of die er alsnog zal komen? (antwoord ter zitting: er komt geen collegebeslissing meer)
  2. De cijfers geven te hoge snelheden aan met de nieuwe opstelling. Wanneer zal het 2e element van de verkeerseilanden terug worden geplaatst?
  3. Komt er een beter zichtbare signalisatie of fietssuggestiestroken? Zo ja, wanneer?
  4. Komt er een tonnagebeperking (beloofd voor eind 2023, begin 2024)? Zo ja, wanneer?
  5. Ook willen we weten wanneer de oplevering zal plaatsvinden, en wat er tot die tijd nog zal worden uitgevoerd? (antwoord ter zitting: binnenkort)

 

Dakherstelling sporthal Averbode

Het punt over de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht dakherstelling sporthal Averbode werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De raming bedraagt 271.348,55 EUR (incl. BTW)

In het beste geval een skateherfst en geen skatezomer

Dit punt betrof het beloofde skatepark dat nu onnodig vertraging oploopt.

Onze jongeren die al gehoopt hadden om in de zomer te kunnen genieten van hun langverwacht nieuw skatepark in onze stad kunnen die hoop terug opbergen.

Door een ondeskundige voorbereiding van het stadsbestuur loopt het project minstens drie maanden vertraging op.

Over dit project, waarmee deze coalitie al 5 jaar (!) bezig is, hebben we eerder al uitgebreid bericht, maar wat was de uitleg van het stadsbestuur op de talrijke opmerkingen tijdens de zitting?

De burgemeester zei dat zijn mensen het niet goed hadden ingeschat en dat de verwachtingen niet realistisch waren.

Exact wat we eerder al schreven: de tijd nodig voor de evaluatie van de inschrijvingen, de aanvraag van de omgevingsvergunning, het openbaar onderzoek, de voorafgaande infrastructuurwerken, het archeologisch rapport, enz. waren allemaal op voorhand gekende elementen, elk met een gekende te ramen duur.

Jammer.

Goed en minder goed nieuws over het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Het goede nieuws is dat het subsidiereglement voor de vergroening van uw tuin werd aangepast.

U kunt tot 500 EUR subsidies krijgen voor het planten van bomen op privaat terrein, het planten van hagen op privaat terrein en de aanleg van klimmende of leidende geveltuinbeplanting en vaste voortuinbeplanting in plantvakken.

Het minder goede nieuws:

De rapportering van het stadsbestuur voor het werkjaar 2023 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0, een tabelletje dat u hieronder kan vinden, was bedroevend.

Onze cijferanalyse in de onderste tabel (bron: Vlaamse overheid, situatie van 26 januari 2024) wijst uit dat Scherpenheuvel-Zichem buist op 3 van de 4 werven en voor 8 van de 16 doelstellingen ver onder het Vlaams gemiddelde scoort (Bomen, natuurgroenperken, collectieve renovaties, coöperatieve hernieuwbare energieprojecten, deelsystemen, laadpunten, fietspaden en lokaal warmte- en sloopbeleid).

Onze stad doet het wel zeer goed op de punten hagen en geveltuinen, ontharding, hemelwateropvang en algemene doelstellingen zoals de burgemeestersconvenant, energiebesparing lokaal patrimonium, reductie CO₂-uitstoot lokaal patrimonium, verLEDding van de straatlichten en het afbouwen van de heffing op hernieuwbare energie.

Herbeluister de repliek van Pieter Boudry tijdens de gemeenteraad:

Tabel van het stadsbestuur

Onze tabel (bron: Vlaamse overheid, situatie van 26 januari 2024)

Het volledige audioverslag van de gemeenteraadsziting van 1 februari 2024 kunt u terugvinden op de website van Scherpenheuvel-Zichem via deze link:

https://www.scherpenheuvel-zichem.be/gemeenteraad-1-februari-2024-zittingsverslag-audio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *