Hoe verliep de gemeenteraad van 26 oktober 2023?

Het was een zitting die inhoudelijk wat meer te bieden had dan anders. Zo werd een belangrijk plan voorgesteld over meer speelruimte. Ook het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd.

StadSZteam-gemeenteraadslid Pieter Boudry deed verschillende tussenkomsten en legde het stadsbestuur vijf pertinente vragen voor.

Algemene punten op de agenda

Geheime stemming uitgesteld

Over de punten Aanduiding van een waarnemend algemeen directeur en Wijziging in de samenstelling van de gemeenteraadscommissie, moest geheim per brief worden gestemd. Probleempje: de stembus en de stembrieven waren er nog niet. Kan gebeuren. Die punten werden dus tot later die avond uitgesteld en uiteindelijk goedgekeurd.

Jaarrekeningen 2022 van onze kerkfabrieken

De jaarrekeningen van onze kerkfabrieken van Messelbroek, Averbode, Keiberg, Okselaar, Schoonderbuken, Testelt, Zichem en Scherpenheuvel kwamen aan bod in dit agendapunt. Normaal moesten die rekeningen van 2022 in mei worden ingediend, maar dat gebeurde pas op 11 september.

Daarom stelde Pieter Boudry van het stadSZteam voor om te onderzoeken of er geen stok achter de deur nodig is om dit in de toekomst te vermijden.

Ook werden er fouten (maar gelukkig geen onregelmatigheden) vastgesteld die de financieel directeur van onze stad nog niet allemaal heeft kunnen oplossen, maar dat ging, naar eigen zeggen, in orde komen.

Minder kosten voor herinneringen en aanmaningen

De Vlaamse overheid legt, voor kosten voor herinneringen en aanmaningen, die volgen na de eerste kosteloze herinnering, een plafond op van 7,50 EUR plus portkosten voor onze inwoners die aan de ‘vergeetachtige’ kant zijn. De stad moet haar reglement hierover aanpassen.

Eindejaarsfotowedstrijd 2023

Pieter Boudry van het stadSZteam juicht dit initiatief van een eindejaarsfotowedstrijd toe en het punt werd eenparig goedgekeurd. Er zou een poging worden ondernomen om de jury zo onafhankelijk mogelijk samen te stellen, wellicht ook met mensen uit de lokale cultuurraad.

Voorstelling speelweefselplan

In de stadsmonitor scoort de stad Scherpenheuvel-Zichem slecht wat voldoende speelvoorzieningen betreft. Vandaar een speelweefselplan om tegemoet te komen aan de vraag tot meer en betere kind- en jeugdvriendelijke locaties.

Pieter Boudry vroeg om ook rekening te houden met de verkeersimpact rond de speelvoorzieningen en de noden van mindervaliden.

Kerkenbeleidsplan 2023

Na een toelichting bij het plan door de burgemeester wordt gevraagd of het zicht op de stellingen bij de kerk van Zichem eventueel kan worden verbeterd met grote werfdoeken. De burgemeester vond dit een goed voorstel en zal het voorleggen aan de bevoegde kerkfabriek.

De burgemeester was tevreden om blije gezichten te zien bij de raadsleden.

Alhoewel? Ook Pieter Boudry van het stadSZteam vindt het plan een stap in de goede richting, maar heeft toch ook enkele bedenkingen. Hij zei dat hij toch vaststelt, hoewel in dit kerkenbeleidsplan heel wat energie is gestoken, dat er maar een lage respons was bij de inwoners. Dit doet vragen rijzen over het draagvlak.

Een voorbeeld:

Voor de kerk van Schoonderbuken waren er slechts 23 respondenten, waarvan 20 digitale waarin niemand sprak in naam van een vereniging. Van die 20 was er maar 1 die aangaf vaak naar de kerk te gaan.

Voor het financiële luik lijkt het hem aangewezen dat de focus meer naar de inwoners moet gaan in het algemeen en minder naar het puur religieuze.

Herbeluister de reactie van Pieter Boudry op het kerkenplan:

Het project “Parels in Helende Landschappen”

Omdat de toerist tegenwoordig steeds meer zoekt naar duurzame vormen van toerisme, bewuster reizen en betekenisvolle bestemmingen, wordt binnen het project Parels in Helende Landschappen ingezet op de huidige drie stiltebelevingen te voet (historische pelgrimsroutes, de erfgoedwandeling over Scherpenheuvel en de meerdaagse routes van de Merode).

Verder komt er een studie naar een nieuwe inrichting en herstel van percelen aan de achterzijde van de basiliek, samen met info over de site en de Merode-routes aan de voorkant.

De infobalie toerisme verhuist

De oude muffe infobalie toerisme, die haar beste tijd had gehad als u het ons vraagt, verhuist tegen 1 mei 2024 van de Basilieklaan 16 naar een gedeelte van het Huis van de Aartshertogen, Isabellaplein 1, bus 1 in Scherpenheuvel.

Aan de raadsleden werd gevraagd om de nieuwe huurovereenkomst (vanaf 1 november 2023) voor het nieuwe pand goed te keuren, wat ook gebeurde.

Het stadSZteam wilde ook een idee krijgen van hoe de inrichting zou opgevat worden en of de communicatie en bewegwijzering de nodige aandacht zouden krijgen. Pieter Boudry kwam ook tussen voor een deftige mogelijkheid tot fietsenstalling, maar daar zag de bevoegde schepen niet direct een sluitende oplossing voor. Een van zijn argumenten? Fietsen zijn tegenwoordig halve auto’s waard.

Mondelinge vragen van het stadSZteam aan het stadsbestuur en de voorlopige antwoorden.

Openbare Toiletten

Deze toiletten zouden er moeten komen ten dienste van de vele wandelaars, fietsers en bedevaarders die onze stad bezoeken. Maar ook voor die mensen die er om medische redenen nood aan hebben.

In 2021 zei de bevoegde schepen nog dat de plaatsing in onderzoek was. Het klassieke ‘We zijn ermee bezig.

Groot was dan ook onze verbazing dat het dossier nu, 2,5 jaren later, volgens diezelfde schepen ‘on hold’ staat. Het klassieke ‘We zijn er nog altijd mee bezig, maar niet meer zo intensief.’

Argumenten genoeg zoals de visie die nog niet op punt staat, het meerjarenplan, aanbestedingen, het stadspark, het dossier langs pelgrimswegen, het Hoppin-gebeuren, de economische weefsels in de horeca die een groot deel (maar niet alles?) van de problematiek opvangen en er centen aan verdienen en dat het concurrentie is. Allerlei Vlaamse instanties die moeten goedkeuren met de daarbij horende administratieve rompslomp,…. Dus, gaan we het ‘eventjes’ laten rusten.

Pieter Boudry repliceert dat hij een déjà vu heeft van 2,5 jaren geleden en dat andere gemeenten dat binnen het jaar realiseren. Hij voegt eraan toe dat niemand trouwens zegt dat het zonder visie moet zijn. “Als er destijds een gemeenteraadsbeslissing was, kom dan die beloftes na. ‘Laten rusten’ en ‘on hold zetten’ is in mijn woordenboek niet een visie uitvoeren of beloftes nakomen.”, zo rondde hij af.

Herbeluister vraag en antwoord:

Straatverlichting

Hoewel er valabele redenen zijn om ’s nachts de verlichting te doven, heerst er bij veel mensen toch wel een gevoel van onveiligheid als het zo pikdonker wordt. Pieter Boudry stelde de vraag of verlichting ’s nachts terug aan kan.

Volgens de burgemeester werd de voorbije vier jaar al 45% van alle straatlampen vervangen door energiezuinige LED-lampen. Dit is positief en kan de weg vrijmaken om het licht opnieuw te laten branden. Daarenboven is de zuinige LED-verlichting dimbaar.

Ook Vlaams minister Lydia Peeters raadt de gemeenten aan om de lichten massaal terug aan te zetten, ook in bebouwde kom.

Met al deze argumenten is het stadSZteam overtuigd dat de nieuwe zuinige lichten terug worden aangezet ’s nachts.

De burgemeester antwoordde dat het onveiligheidsgevoel niet blijkt uit de cijfers.

De bevoegde schepen voegde hieraan toe dat overal licht niet hoefde, enkel op bepaalde plaatsen. Ook zei hij hiervoor afhankelijk te zijn van Fluvius en dat de stad vragende partij was om die bediening voor bepaalde plaatsen zo snel mogelijk te realiseren.

Pieter Boudry vroeg in zijn repliek of er iets zal veranderen deze winter?

De bevoegde schepen zei dat dit niet het geval zou zijn.

Herbeluister vraag en antwoord:

Verkeersonveiligheid Mannenberg

Na een recent dodelijk ongeval op de Mannenberg heerst er een breed onveiligheidsgevoel bij de voetgangers en fietsers omdat ze tussen de Action en de Delhaize nergens veilig kunnen oversteken.

Daarom vroegen we om een overzicht van de ongevallen op de Mannenberg en in andere straten, en welke maatregelen het stadsbestuur neemt om de verkeersveiligheid in deze straten te verbeteren.

De burgemeester antwoordde dat de vraag zal worden overgemaakt aan de administratie en de politie. Een schriftelijk antwoord volgt. Pieter Boudry vroeg of dat ook op de gemeenteraad kon. De burgemeester vond dit goed als hij tegen dan over de gegevens beschikt.

Herbeluister hier de vraag en antwoord op de gemeenteraad:

Groenaanplanting Stenen Molenwijk

Het wijkcomité heeft in 2021 een plan uitgewerkt voor de vergroening en verfraaiing van de wijk Stenen Molen. Na de belofte destijds van de bevoegde schepen om hieraan te werken kwamen er sindsdien nog veel woorden maar geen daden.

Dat bracht ons ertoe om de zaak terug aan het stadsbestuur voor te leggen met vragen over de huidige stand van zaken. Meer bepaald wilden we weten of er een aanplantingsplan is uitgewerkt, waarom er nog steeds geen gevolg is gegeven aan de genomen beslissing en of het wijkcomité op de hoogte zal worden gehouden.

Het antwoord van de schepen was dat er op sommige plaatsen geen aanplantingen mogelijk zijn. De nadruk zal worden gelegd op collectieve openbare ruimten (met als voorbeeld het nog te realiseren stadspark).

De aanplanting in het voorjaar 2022, leverde, door de droge zomer, dode planten op. Zelfde verhaal voor 2023. Opnieuw alles dood door een warm voorjaar.

StadSZteam-gemeenteraadslid Pieter Boudry toonde zich in zijn repliek tevreden dat het dossier opnieuw wordt opgepakt. Maar goedkeuren volstaat niet. Het stadsbestuur moet het ook opvolgen en uitvoeren. Na twee jaar is klagen gerechtvaardigd, zeker als er niet wordt geantwoord op vragen van het wijkcomité. Ook moet er nu een terugkoppeling komen naar dat buurtcomité.

Na een opmerking van een gemeenteraadslid van de meerderheid, dat ter plaatse woont en zich niet betrokken voelde, antwoordde Pieter Boudry dat het jammer was dat ze geen contact had met het buurtcomité en nodigde haar uit om alsnog aan te sluiten. Als lid van de meerderheid heeft ze dit trouwens goedgekeurd en kan ze mee de eigen beloftes helpen nakomen.

Herbeluister vraag en antwoord:

Elektrische Deelwagen Scherpenheuvel-Zichem

Deze vraag hebben wij eerder gepubliceerd in ons artikel ‘De elektrische ondeelbare wagen van Scherpenheuvel-Zichem’.

Herbeluister hier de vraag en antwoord op de gemeenteraad:

Het volledige audioverslag van de gemeenteraadsziting van 26 oktober 2023 kan u terugvinden op de website van Scherpenheuvel-Zichem via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *