Stadsbestuur struikelt over eigen stadSZpark-dossier

Onzorgvuldig besturen, zorgt voor boze jongeren, inwoners én buren

16/04/2024 – Scherpenheuvel-Zichem | Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem heeft in het stadSZpark-dossier talloze onzorgvuldigheden begaan en fouten gemaakt waardoor ze hun vergunningsaanvraag volledig hebben moeten intrekken. Dit zet het stadsparkproject volledig op losse schroeven. “Dit toont opnieuw het ongelooflijk onprofessioneel werken van dit stadsbestuur aan.”, zegt lijsttrekker Pieter Boudry van oppositiepartij stadSZteam. “Het is de zoveelste keer dat dit stadsbestuur op de vingers wordt getikt voor onzorgvuldig te werk te gaan. Opnieuw zijn hier de inwoners, de jongeren, de skaters en de belastingbetalers de dupe van.”

Even de feiten op een rijtje

In het nieuws op ROBtv van 15 april en in het Nieuwsblad van 16 april ’24 werd er aangekondigd dat het skatepark opnieuw vertraging zal oplopen en er opnieuw niet voor deze zomer zal zijn. De oorzaak van de vertraging zou te wijten zijn aan meerdere bezwaarschriften van omwonenden, aldus het stadsbestuur.

De reacties lieten niet op zich wachten en wijzen de buurtbewoners met de vinger, maar de waarheid heeft zijn rechten. De onzorgvuldige, onvolledige en misschien wel amateuristische aanpak van het stadsbestuur liggen aan de oorsprong van deze vertraging. De bezwaren die werden ingediend hebben betrekking op het volledige stadspark, en gaan helemaal niet over het skatepark. Meer nog, de bezwaren werden door de eigen advocaat van het stadsbestuur aanvaard én terecht bevonden, waardoor de aanvraag tot omgevingsvergunning volledig is moeten worden teruggetrokken.

De historiek in kaart

De gronden voor het stadspark werden aangekocht voor 720.000 euro voor 5 ha. Het totaalplaatje wordt begroot op 2.500.000 euro, exclusief toekomstige kosten voor onderhoud en verdere uitbouw van het park. In juni 2023 werd een infovergadering gehouden voor de geïnteresseerde buurtbewoners. Vanuit deze hoek kwamen bedenkingen en opmerkingen naar voor waarmee geen rekening werd gehouden. De opmaak van het masterplan werd op de gemeenteraad principieel goedgekeurd, maar dit met een hele rits suggesties, vragen en opmerkingen vanuit oppositiepartij stadSZteam.

De essentie

8 januari 2024 werd het openbaar onderzoek met de vraag om een omgevingsvergunning te bekomen, gelanceerd. Het onderzoek met mogelijke bezwaren eindigde op 6 februari 2024. Het buurtcomité en alle inwoners konden tijdens dit openbaar onderzoek de stukken inkijken die ter inzage lagen op het stadhuis. Na inzage en overleg binnen het buurtcomité was de slotsom dat het dossier onzorgvuldig, ondoordacht en zelfs een beetje amateuristisch werd opgesteld, bewust of onbewust dit laten we in het midden. Maar de conclusie was overduidelijk dat een advocaat, gespecialiseerd in omgevingsvergunningen diende gecontacteerd te worden. De advocaat van het buurtcomité heeft het dossier heel nauwgezet onderzocht en kwam tot de enig mogelijke conclusie: op basis van het voorliggende plan kon de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning nooit worden afgeleverd.

De start van de opmaak van het bezwaarschrift

Het bezwaarschrift bevat maar liefst zes fundamentele bezwaren:

1. De voorliggende vergunningsaanvraag is onduidelijk en bovendien misleidend.

2. Er werd geen inrichtingsstudie aan de voorliggende vergunningsaanvraag toegevoegd (wettelijk verplicht).

3. Er werd geen project-M.E.R.-screeningsnota aan de vergunningaanvraag toegevoegd. (M.E.R. staat voor milieueffectenrapport – wettelijk verplicht)

4. Er is sprake van een artificiële en onwettige opsplitsing van een stadsontwikkelingsproject in meerdere vergunningsaanvragen.

5. Het aangevraagde is gedeeltelijk in strijd met het RUP sportinfrastructuur.

6. Het aangevraagde is in strijd met de goede ruimtelijk ordening.

Het ingediende bezwaarschrift bevat 36 bladzijden en omschrijft uitvoerig al de tekortkomingen. Hieronder enkele quotes uit het lijvige bezwaarschrift:

“In de eerste plaats is vast te stellen dat de voorliggende vergunningsaanvraag geheel onduidelijk is, hiaten bevat en onmogelijk inhoudelijk correct en volledig bestudeerd kan worden door de buurtbewoners.”

“In de verantwoordingsnota wordt met geen woord gerept over het voorziene podium. Er wordt op geen enkele wijze info verstrekt over het gebruik van het podium.”

“De plannen en de verantwoordingsnota spreken elkaar integraal tegen.”

“Het is allerminst duidelijk wat op heden wordt aangevraagd en wat niet.”

“Besluit: Het aanvraagdossier bevat tegenstrijdigheden. Het voorwerp van de vergunningsaanvraag kan hierdoor geenszins correct worden afgebakend door de bezwaarindieners. Hetzelfde geldt voor de vergunningverlenende overheid.”

Zelfs de advocaten van het stadsbestuur geven de bezwaarindieners… gelijk

Het bezwaar werd ingediend op 5 februari 2024 bij het omgevingsloket. Het stadsbestuur had 105 dagen om de bezwaren te bestuderen en om dan een beslissing ter zake te nemen. De stad heeft op haar beurt een advocatenkantoor onder de arm genomen om de bezwaren van het buurtcomité te laten onderzoeken. De advocaten kwamen echter tot dezelfde slotsom als deze van de bezwaarindieners, deze omgevingsvergunning kan niet worden goedgekeurd op basis van het voorliggende plan en alle ontbrekende en onwettige elementen.

Opnieuw proberen? En ondertussen de schuld afwentelen op de buurtbewoners?

In zitting van 25 maart 2024 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het dossier in te trekken en een nieuw dossier op te opmaken. Opnieuw zonder M.E.R. (milieueffectenrapport)… De extra kosten die dit alles met zich zal meebrengen werden ook reeds goedgekeurd door het schepencollege. Indien het college voldoende elementen zou hebben gehad om de bezwaren naast zich neer te leggen hadden ze dit zeker en vast gedaan.

Nochtans heeft het college van burgemeester en schepenen tijd genoeg gehad om met een degelijk, volledig en onderbouwd dossier de verwezenlijking van het stadspark en skatepark te realiseren. Na maar liefst zes jaar “besturen” op het laatste nippertje komen aandraven met zo’n onzorgvuldige vergunningsaanvraag in zo’n belangrijk dossier getuigt niet van goed bestuur.  De buurtbewoners met de vinger wijzen is wel het makkelijkst, maar in deze allesbehalve correct noch eerlijk.

2 thoughts on “Stadsbestuur struikelt over eigen stadSZpark-dossier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *