Hoe verliep de gemeenteraad van 28 maart 2024

Het was een tamelijk korte gemeenteraad waarbij het accent voor ons lag op de twee aanvullende agendapunten die het stadSZteam had ingediend.

Het ene in verband met een compensatie voor schoolzwemmen en het andere over de onveilige verkeerssituatie bij de wegversmallingen op de Dijk.

Het stadsbestuur had, zoals nog gebeurt, weer weinig oor voor voorstellen van de oppositie.

Geen compensatie voor de meerkost voor schoolzwemmen en zwemclubs na de sluiting van het zwembad in 2016

Basisschool O.L.V. van Scherpenheuvel haalde nationale tv-zenders

In de problematiek rond het schoolzwemmen haalde de basisschool O.L.V. van Scherpenheuvel zelfs de nationale kranten en tv-zenders omdat die zich gedwongen zag om het aantal zwembeurten met de helft te reduceren. Hierdoor kunnen onze kinderen hoe langer hoe minder (goed) zwemmen. Dit geldt zeker voor onze scholen omdat hun eigen stad geen zwembad heeft.

Extra zwem- en buskosten

Sinds de sluiting van ons stedelijk zwembad in 2016, worden onze scholen geconfronteerd met hogere kosten voor zwemlessen: de reisafstand naar alternatieve zwembaden is toegenomen, wat leidt tot extra uitgaven voor busvervoer. Bovendien zijn de toegangsprijzen voor deze externe zwembaden hoger, omdat onze leerlingen niet in aanmerking komen voor de gereduceerde tarieven die voor lokale inwoners gelden.

Niet enkel het schoolzwemmen is hier de dupe van, maar ook de zwem- en triatlonclubs.

Tegelijk een besparing voor de stad

Nochtans is de sluiting van het zwembad een serieuze besparing aan onderhoudskosten en loonkosten, waardoor er veel middelen vrijkomen die deels moeten worden ingezet om te compenseren voor de extra kosten die onze schoolkinderen en inwoners sinds 2016 moeten maken als ze willen (leren) zwemmen.

Ook heeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om sociale voordelen toe te kennen aan alle leerlingen van alle scholen op het ganse grondgebied, mede binnen het kader van het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007, Hoofdstuk II, Afdeling I.

Onze vraag voor tussenkomst afgewezen met een uitvlucht

Wat vroegen we?

Om voor het schoolzwemmen en zwemclubs het verschil in kostprijs tussen inwoners en niet-inwoners van naburige zwembadgemeenten ten laste te nemen en voor het schoolzwemmen een forfaitaire tussenkomst te voorzien voor het busvervoer. Graag hadden we dat zien ingaan vanaf 2 september 2024 bij de start van het nieuwe schooljaar.

Wat kregen de schoolzwemmers en clubs?

Niets

Waarom niet?

Als antwoord op ons voorstel kwam het stadsbestuur af met een verbod op uitgaven in een verkiezingsjaar en zwaaide met een omzendbrief. Ons antwoord is dat deze uitgave wel toegelaten is. Bovendien was dit de voorgaande jaren ook toegelaten, is er niets gebeurd en is er dus geen excuus.

Wordt vervolgd.

Herbeluister vraag en antwoord op de gemeenteraad:

Onveilige verkeerssituatie wegversmallingen op de Dijk blijft bestaan

We hebben met het stadSZteam de moeilijke en onveilige passages aangekaart op de Dijk, de baan tussen de brug over de Demer in Testelt en de Spellehut richting Keiberg.

Een van de bewuste drie wegversmallingen is heel smal (4m50) en de beide andere al niet veel breder (4m70) om twee auto’s of vrachtwagens vlot en veilig te laten kruisen.

Hierdoor zijn er al heel wat serieuze ongevallen gebeurd en spiegels gesneuveld bij het kruisen.

Almaar minder veilig

De laatste jaren is het verkeer op de Dijk sterk toegenomen, worden auto’s almaar breder en is er toch wel redelijk wat zwaar verkeer dat via Testelt naar de E314 rijdt (ondanks het 7,5t verbodsbord).

Dit veroorzaakt steeds meer moeilijke kruisbewegingen, waarbij voertuigen elkaar rakelings passeren.

Mogelijke oplossing?

De oplossing is een zaak voor verkeersdeskundigen. Een optie is de verkeersbordencombinatie B19 en B21.

Wat zegt de burgemeester?

De snelheidsremmers op de Dijk werden opgelegd door de twee subsidieverstrekkers, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (MOW) en de provincie. Bedoeling was om fietsers en voetgangers te beschermen.

Hier ingrijpende wijzigingen in aanbrengen doet de subsidievoorwaarden vervallen en zorgt voor financiële risico’s.

Onze repliek?

Klopt niet. Dit is een schijnreden omdat beide instanties zeker akkoord zouden gaan met een snelheidsremmende oplossing als die de veiligheid even goed of nog meer zou garanderen. Al wat men dan moet doen is overleggen met die instanties en je bevoegdheid als burgemeester uitoefenen die onder meer bestaat uit het waken over de veiligheid op het grondgebied van de stad.

Wat zegt de burgemeester verder nog?

Op de wegversmallingen is kruisen mogelijk als dit voorzichtig gebeurt. Twee van de versmallingen hebben een identieke breedte, namelijk 4m70 tussen de borduren, dus voldoende ruim. De derde is 4m50 breed, is smaller en daardoor sneuvelt er al wel eens een spiegel. Dat probleem wordt erkend en aangepakt. De Dijk zal worden vernieuwd en de oversteek aan de Testeltsebaan (aan de Spellehut) zal veiliger worden gemaakt.

De derde snelheidsremmer (van 4m50), die het kortst bij de brug in Testelt ligt, zal op 4m70 worden gebracht.

Bedenkingen van Pieter Boudry bij het voorgaande?

Kruisen is mogelijk, ja, maar blijft te onveilig. De drie doorgangen blijven allemáál te nauw, omdat je maar voor 50% in de hand hebt hoeveel breedte een (snel) rijdende tegenligger zich toe-eigent. Dat blijft zo, als je ze niet smaller maakt met een voorrangsregel.

Wat doet de stad? Ze maakt de veel te smalle doorgang even breed als beide te smalle andere. Dat is volgens ons geld weggegooid, omdat je met een andere wegbelijning alle drie de doorgangen op een eenvoudige manier kunt versmallen met voorrangsregeling, zoals op vele andere plaatsen gebeurt.

De stad erkent dat de verkeerssituatie op de Dijk een moeilijk punt is en dat het er niet altijd veilig aan toegaat. Dat is goed.

Politie, college en verkeersdeskundigen zouden tegen het invoeren van voorrang zijn. Het zorgt voor een opdrijven van de snelheid om als eerste door de poort te kunnen passeren, zeggen ze.

Exact wat nu gebeurt, volgens ons, behalve dat niemand nu weet wie voorrang heeft en dus ‘in recht’ is.

Ten slotte vraagt Pieter Boudry dat de adviezen van de verkeersdeskundigen ter kennis worden gebracht van alle gemeenteraadsleden.

Herbeluister vraag en antwoord op de gemeenteraad:

Van de overige punten die op de gemeenteraad werden behandeld vindt u hierna een kort overzicht:

Op weg naar een SAVE-label voor veiliger verkeer

Hoewel onze stad achterligt op het SAVE-schema, wilde het stadsbestuur haar SAVE-actieplan laten goedkeuren. SAVE staat voor ‘Samen actief voor veilig verkeer’.

Met dit project spoort SAVE vzw samen met de Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) lokale overheden, en dus ook onze stad, aan een (nog) beter mobiliteitsbeleid te voeren, opdat op hun grondgebied geen (jonge) verkeersslachtoffers (meer) zouden vallen.

Het SAVE-charter werd in Scherpenheuvel-Zichem in 2017, na aandringen van de oppositie, ondertekend door de stad met 7 doelstellingen voor een veiliger verkeer met concrete actiepunten.

Na elke succesvolle uitvoering van een actieplan wordt door OVK het SAVE-label uitgereikt. In Scherpenheuvel-Zichem was dat na 7 jaren nog niet gelukt. Zo zijn er nog vragen over de tonnagebeperkingen, een inventaris met missing links en zwaar vrachtvervoer rond scholen op de gevaarlijkste momenten. Toch zou ook onze stad dit label later op het jaar krijgen. Proficiat dus, op voorwaarde dat ze verder werkt aan de pijnpunten, liefst volgens het STOP-principe. Dit principe wordt gebruikt bij slimme planning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en pas dan naar Personenwagens gaat.

De zwerfkatten in onze stad hebben hun overeenkomst op zak

Het is een goede zaak dat er een samenwerkingsovereenkomst komt tussen de stad Scherpenheuvel-Zichem en De Snorhaar vzw in het kader van het zwerfkattenproject.

Wel eigenaardig dat ze met terugwerkende kracht wordt ingevoerd (vanaf 1 januari 2024 en jaarlijks verlengbaar).

Het komt erop neer dat wanneer er bij de stedelijke diensten een melding is van een zwerfkat, dat die dan door iemand van vzw De Snorhaar van de straat wordt gehaald. Die gaat dan eerst naar de dierenarts.

Dieren die niet worden opgeëist of teruggezet, kunnen tijdelijk binnen een opvanggezin terecht en worden daarna, na 15 dagen, ter adoptie aangeboden en geplaatst bij een geschikte adoptant.

Er is een organisatiebeheersingsplan. Welk plan?

Uit het jaarrapport 2023 over het organisatiebeheersingsplan bleek dat er nog werk aan de winkel is. Het plan voorziet beheersmaatregelen voor alle activiteiten en processen binnen de stad om de doelstellingen efficiënter en effectiever te kunnen realiseren.

Wat kan er nog beter? Niet alle functies worden bemand, niet iedereen is op de hoogte van wat de bedoeling is en er staat nog net iets te veel ‘wordt gepland’ in het plan.

Nieuw voor oud

In de Koningin Astridstraat 7 in het centrum van Scherpenheuvel verdwijnt een oud huis in slechte staat en komen er 3 nieuwe in de plaats.

Het volledige audioverslag van de gemeenteraadsziting van 28 maart 2024 kunt u terugvinden op de website van Scherpenheuvel-Zichem via deze link: link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *