We mogen deze keer van een tamelijk geanimeerde gemeenteraad spreken.

Gesloten zwembad brengt de stad sinds 2016 jaarlijks minstens € 500.000 uitgespaarde kosten op, maar een compensatie voor school- en clubzwemmen is te veel gevraagd

Het stadsbestuur wil (weer) niet tussenkomen in het verschil in kostprijs tussen inwoners en niet-inwoners van naburige zwembadgemeenten voor school- en clubzwemmen.

In maart hadden we dit agendapunt al ingediend, maar omwille van de gebrekkige argumentatie van het stadsbestuur dienden we het opnieuw in, ditmaal met een antwoord op die argumentatie en een eigen kostenraming.

 • Hier ons antwoord op het 1e argument (“Geen uitgaven in een verkiezingsjaar.” Omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 van 9 juni 2023)
  • De door ons voorgestelde uitgave is wel toegelaten.
  • In het schooljaar 2022-2023 bedroeg het totale aantal leerlingen lager onderwijs 1.239. Dit is de basis voor onze kostenraming die uitkomt op € 66.640, wat het volgende bestuur zeker niet financieel zal hypothekeren. Een ruime raming want een deel van de leerlingen krijgt al een subsidie van de hogere overheid.
  • Daarnaast is er geen verbod op een minimale compensatie voor een enorm bedrag van jaarlijks minimaal € 500.000 (ondertussen opgelopen tot 8 miljoen in totaal) aan uitgespaarde exploitatiekosten, ook in dit verkiezingsjaar. En de voorgaande jaren was het ook toegelaten, is er niets gebeurd en is er dus geen excuus.
 • Hier ons antwoord op het 2e argument (“Dan moeten gebruikers van de stedelijke sporthallen ook geen huurgelden meer betalen.”)
  • Dit argument van de schepen slaat nergens op. Gebruikers van de eigen stedelijke sporthallen betalen de normale prijzen. Dan is er uiteraard geen tussenkomst nodig. Waar wij het over hadden was het verschil in kostprijs tussen inwoners en niet-inwoners (van bijvoorbeeld naburige zwembadgemeenten).

Dat het stadsbestuur onze voorstellen voor de tweede keer wegstemt, dat is geen nieuws meer en een reden temeer om het roer in onze stad om te gooien.

Herbeluister bespreking agendapunt tijdens de gemeenteraad:

We stelden ook 4 pertinente vragen over actuele thema’s

 1. De meer dan gemiddelde leegstand in onze stad
 2. Het opschorten van het stadsparkproject en de ‘vondst’ van een maïsdoolhof
 3. De middelen van onze kerkfabrieken
 4. De nieuwe regels over de blauwe zone

1. De meer dan gemiddelde leegstand in onze stad

We vroegen welke verklaring het stadsbestuur zag voor de significant hogere leegstandcijfers tegenover die van onze buursteden Aarschot en Diest, die ook te maken kregen met Corona en het toegenomen online winkelen.

De cijfers: er staan in totaal 52 op 345 handelspanden leeg. Dat is 15,1 procent van de  handelspanden in Scherpenheuvel-Zichem. Dat is meer dan dubbel zoveel als in een gemiddelde gemeente in de provincie Vlaams-Brabant waar slechts 7,0 procent van de handelspanden leeg staat. Tien jaar eerder, in 2013, stonden er in Scherpenheuvel-Zichem nog maar 29 van de 433 leeg (6,7 procent). De leegstand is dus meer dan verdubbeld.

Het totaal aantal handelspanden is daarbovenop in 10 jaar ook nog eens dramatisch sterk afgenomen, veel meer dan in onze buurgemeentes Aarschot en Diest bijvoorbeeld.

Bovendien wilden we weten wat de plannen van het stadsbestuur waren om hier een kentering in te brengen.

We kregen een uitgebreide uitleg over het waarom van de minder gunstige positie waarin onze stad zich bevindt tegenover onze buursteden. Zo was er een maatregel om aan te sluiten op een immosite voor handelspanden, maar daar zit volgens Pieter Boudry geen visie achter en het is wat ze noemen een one shot maatregel. Ook is de stad er na al die tijd nog niet in geslaagd om de juiste persoon te vinden voor de dienst stadspromotie. Pijnlijk…

Herbeluister vraag en antwoord tijdens de gemeenteraad:

2. Het opschorten van het stadsparkproject en de ‘vondst’ van een maïsdoolhof

De bezwaren die werden geuit door omwonenden van het stadspark bleken zeer gegrond en werden zelfs bevestigd door de advocaat van de stad zelf. Ze hadden dus niets te maken met het skatepark, dat vertraging oploopt door een verkeerde aanpak.

We vroegen dan ook waarom de ingediende omgevingsvergunning werd ingediend zonder inrichtingsstudie, zonder milieueffectenrapport, zonder rekening te houden met het RUP Sportinfrastructuur en de goede ruimtelijke ordening.

We waren ook benieuwd naar de duur van de vertraging en eventuele extra kosten (advocaten, aanplantingen, enz.) door de intrekking van de omgevingsvergunning door het stadsbestuur.

Het antwoord was zeer uitgebreid (te beluisteren via de link onderaan dit artikel) en draaide zoals een wasmachine niet alleen wat rond de pot maar rond een ‘wasmachine arrest’ dat de al dan niet verplichting van een milieueffectenrapport (MER) zou behandelen. Chinees voor vele inwoners, maar gelukkig niet voor onze bevoegde schepen. Het ging allemaal meevallen en er komt een nieuw openbaar onderzoek (waarin de inwoners weer hun zeg krijgen) “en tutti quanti” zei de schepen, waarmee hij waarschijnlijk bedoelde dat de hele administratieve omgevingsmolen weer van voren af aan kon starten.

Voor het overzicht van de extra kosten bleef het bij wat goed ‘meevallende’ bedragen:

 • Nieuwe MER screeningsnota: ~2000€
 • Advocatenkosten: 3000 a 5000€
 • Aanpassing door dienst omgeving: 6000€
 • Maisdoolhof: 12000€

Of er toezicht ging komen bij het maïsdoolhof moest nog worden bekeken.

Herbeluister vraag en antwoord tijdens de gemeenteraad:

3. De middelen van onze kerkfabrieken

In een artikel in Het Laatste Nieuws stonden twee kerkfabrieken uit onze stad (op de ongeveer 1.500 katholieke kerkfabrieken in Vlaanderen) in de top 5 van meeste liquiditeiten. Naar aanleiding hiervan vroeg Pieter Boudry zich af hoe het stadsbestuur verklaart dat we de afgelopen legislatuur als inwoners een aanzienlijke som aan stedelijke middelen hebben besteed aan verschillende kerkfabrieken, denk aan de kerk van Zichem, terwijl die blijkbaar zelf over heel wat geldmiddelen zouden beschikken. (vraag op gemeenteraad 24 april 2024)

We zouden bovendien ook graag zien dat het stadsbestuur nagaat of er, binnen de specifieke context van Scherpenheuvel-Zichem, geen solidariteitsmechanisme kan komen tussen de verschillende lokale kerkfabrieken en religieuze orden (abdij) om elkaar wat uit de nood te helpen bij hoge infrastructuurkosten en dergelijke.

Het stadsbestuur had hier wel oren naar en ging het tegen de zomer ter sprake brengen op een overleg met het Centraal Kerkbestuur (CKB) om te zien of hier een bereidheid toe is.

Wij zien als mogelijk effect dat de kosten voor de minderbedeelde kerkfabrieken en de lokale belastingbetaler op die manier lager kunnen worden gehouden.

Wij juichen de positieve antwoord van het stadsbestuur toe en zijn het volledig eens met de burgemeester dat de kerkfabrieken op ons grondgebied niet in een slecht daglicht mogen worden gesteld. De geldmiddelen van de kerk van Zichem, waarvan sprake in het artikel van HLN, waren trouwens een momentopname eind 2022 en bedoeld om de eerste fase van de werken aan de kerk, aan de aannemer en de ontwerper, te kunnen betalen.

Herbeluister vraag en antwoord tijdens de gemeenteraad:

4. De nieuwe regels over de blauwe zone

Over de uitbreiding van de parkeerduur in de blauwe zones van het grondgebied kunnen we kort zijn. Volgens de schepen zijn die regels pas geldig als de borden zijn aangepast. Volgens ons kunnen die wijzigingen best eerst kenbaar worden gemaakt aan de inwoners, wat nu niet is gebeurd. Bovendien moesten de aanpassingen aan de stedelijke website gebeurd zijn op het moment dat de nieuwe regeling van kracht werd, en dat was niet het geval. (vraag op de gemeenteraad 24 april 2024)

Van eventuele boetes die in tussentijd uitgeschreven zouden kunnen zijn voor overschrijding van 2u parkeertijd, terwijl er misschien op dat moment 3u toegelaten was, had de schepen geen weet.

In eventuele verwarring bij de invoering van de nieuwe regels had hij, naar eigen zeggen, geen aandeel.

Herbeluister vraag en antwoord tijdens de gemeenteraad:

Hieronder nog enkele vermeldenswaardige punten tijdens de zitting

Opmerkingen van de oppositie

Het is gebruikelijk dat sommige opmerkingen of tussenkomsten die de gemeenteraadsleden geven tijdens de gemeenteraad worden genoteerd in de notulen (het verslag van de gemeenteraad) wanneer dit duidelijk wordt aangegeven. De opmerkingen van de meerderheidspartijen in de vorige zitting werden wel genoteerd en die van 2 oppositiepartijen initieel niet. Daarom heeft Pieter Boudry van het stadSZteam de notulen deze keer uitzonderlijk niet goedgekeurd.

Het probleem was dat zijn vraag om zijn opmerking te notuleren wel degelijk hoorbaar was op de geluidsopname, maar dat de raadsleden worden geacht om dit zelf nog eens neer te schrijven en per e-mail door te sturen. Tja…

De jaarrekening 2023 kan beter

De jaarrekening moet elk jaar door de gemeenteraadsleden worden goedgekeurd. Het is een overzicht van de reële ontvangsten, uitgaven en investeringen.

Door het uitstelbeleid van de afgelopen jaren zijn er heel wat investeringsuitgaven die samenkomen in 2024, merkte Pieter Boudry op. Bovendien zal er de komende jaren zowat 10 miljoen euro worden bijgeleend om de rekening te doen kloppen, wat de schepen ook bevestigde.

Herbeluister de reactie van Pieter Boudry tijdens de gemeenteraad:

Het volledige audioverslag van de gemeenteraadsziting van 25 april 2024 kunt u terugvinden op de website van Scherpenheuvel-Zichem via deze link:

https://www.scherpenheuvel-zichem.be/gemeenteraad-25-april-2024-zittingsverslag-audio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *