Hoe verliep de gemeenteraad van 29 februari 2024

Een tamelijk korte gemeenteraad deze keer, waarbij de focus lag op de nieuw in te voeren GAS-boetes voor snelheidsoverschrijdingen van maximaal 20 km/u in zones 30 en 50.

Het stadSZteam diende een agendapunt in ter stemming over vrijwilligers en stelde een vraag over de evenementen in zaal Concordia in Testelt.

Nieuw in onze stad: gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen.

Dit agendapunt ging over een bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen.

Handhaving lijkt hier een belangrijk onderdeel. ‘Om de verkeersveiligheid te verhogen’, wordt gesteld, maar er is ook het effect van inkomsten voor de stad. Hierin een goede balans vinden lijkt ons essentieel. Sinds 1 februari 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen via een GAS-boete beperkte snelheidsovertredingen handhaven. Het gaat over snelheidsovertredingen van maximaal 20 km per uur teveel in een zone 30 of een zone 50. Scherpenheuvel-Zichem kan op deze manier die boetes zelf innen en ze worden zo niet langer gesanctioneerd via het reguliere strafrechtsysteem.

Hoe hoog is het risico op ‘pesten’ van automobilisten?

Voor GAS 5 handhaving kunnen ook mobiele camera’s worden gebruikt en de politiezone Demerdal schaft nu een extra toestel aan. Het is dan ook eigenaardig dat er werd beweerd dat er niet méér controles zouden komen. De huidige flitspalen in de Schansstraat en Ernest Claesstraat zouden beheerd blijven door Vlaanderen.

In zijn tussenkomst zei Pieter Boudry dat het niet het objectief mag zijn om de stadskas te spijzen maar enkel om de verkeersveiligheid te verhogen. Als voorbeeld gaf hij de zone 30 in Zichem en dat daar een snelheidscontrole zou kunnen plaatsvinden die aan de stadskas ten goede zou kunnen komen. De burgemeester ontkende eerst nog tot Pieter Boudry de mogelijkheid tot een mobiele controle opwierp.

‘Ja, dat zou theoretisch…, ja die kan overal in principe geplaatst worden, maar het is niet de bedoeling dat we op dezelfde plaats…’, zei de burgemeester. Waarop Pieter Boudry repliceerde dat het over een heel lang stuk ging en de bedenking maakte dat het eigenaardig is dat er meer camera’s en meer mensen komen, maar dat het toch niet de bedoeling is om meer te controleren. Ook vroeg hij meer sensibiliseringsacties vanuit de stad of politiezone om meer draagvlak te creëren bij de mensen opdat het geen pestmaatregel zou worden.

Stok achter de deur

Zou het kunnen dat de uitbreidingen vorig jaar, van de zone 30 in Zichem en de vele uitbreidingen van de zones 50 op de rest van het grondgebied, met voorkennis gebeurden? Wij durven het alvast niet zeggen.

De burgemeester rekent erop dat de weggebruikers zich aan de regels houden, ‘maar een stok achter de deur blijft nodig’, zo wist hij te zeggen.

Herbeluister de uitleg van de burgemeester en de repliek van Pieter Boudry:

Agendapunt dat het stadSZteam indiende en ter stemming voorlegde voor een vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding voor vrijwilligers in Scherpenheuvel-Zichem

We merken op dat er in Scherpenheuvel-Zichem geen intern, noch een extern vrijwilligersbeleid is uitgewerkt. Er is hierover op de website van Scherpenheuvel-Zichem dan ook niets terug te vinden.

Volgens het stadSZteam moet de stad Scherpenheuvel-Zichem inzetten op de uitbouw van een vrijwilligersbeleid waarin elke vrijwilliger die actief is ten voordele van de stad in deze rol moet worden erkend. Elk stedelijk orgaan met de stad als eindverantwoordelijke, bijvoorbeeld de stedelijke scholen, zouden via dat orgaan minimaal moeten zorgen voor een afdoende vrijwilligersverzekering enerzijds en een onkostenvergoeding voor vrijwilligers anderzijds.

Ook het Vlaams steunpunt voor vrijwilligers (VSVW) raadt aan lokale besturen en overheden die zich willen beroepen op vrijwilligers aan om een duidelijk beleid uit te werken met onder andere aandacht voor de nodige contracten hiervoor, welke diensten wel of niet werken met vrijwilligers, welke vergoedingen hun vrijwilligers krijgen voor de diensten die ze leveren, hoe ze verzekerd zijn tijdens hun vrijwilligerswerk, of ze in orde zijn met alle regelgeving, enzovoort. Hierop inzetten toont de waardering voor de vrijwilligers die ze ook verdienen.

De stemming: voorstel stadSZteam goedgekeurd, het intern en extern vrijwilligersbeleid wordt uitgevoerd en gecommuniceerd

In Art. 1 en 2 vroegen wij dat de stad Scherpenheuvel-Zichem zich ertoe zou verbinden om een beleidsmaatregel uit te werken waarbij elke vrijwilliger die actief is ten voordele van de stad, op vraag van een stedelijke instantie of de stad zelf, een minimale doch afdoende vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding kan krijgen.

In Art. 3 vroegen we om een intern en extern vrijwilligersbeleid uit te werken, te implementeren en te communiceren, binnen het kader van de Vrijwilligerswet en het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk.

In het antwoord van de burgemeester vernamen we dat aan art. 1 en 2 al werd voldaan. Onze vragen waren gebaseerd op info van een vrijwilliger gemachtigd opzichter. Heel goed dus dat iedere door de stad aangestelde vrijwilliger van een goede regeling voor een vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding kan genieten.

Art. 3 werd, tot tevredenheid van het stadSZteam, unaniem aangenomen. Dit betekent dat er nog deze legislatuur werk van zal kunnen worden gemaakt. We houden u op de hoogte.

Herbeluister vraag en antwoord op de gemeenteraad:

Onze mondelinge en schriftelijke vraag over de evenementen in zaal Concordia in Testelt

Organisatoren van events en omwonenden: hun belangen zijn verzoenbaar

Er moet kunnen worden gefeest en gevierd en allerhande evenementen worden georganiseerd enerzijds, en de mogelijke impact op de omwonenden moet leefbaar zijn anderzijds. Hun belangen moeten met andere woorden kunnen worden verzoend.

Feesten en het bijhorende geluid zijn voor de organisatoren en omwonenden van zaal Concordia een fenomeen waarbij de belangen soms wat verschillen. Dat hangt af van enkele factoren zoals het type event. Een lezing is anders dan een DJ-avond. Door het lange bestaan van deze zaal, is er nog marge voor verbetering op het gebied van geluidsisolatie naar buiten toe. Ook andere maatregelen kunnen ertoe bijdragen om verenigingen en families nog steeds te laten genieten van mooie momenten in de Concordia, met als streefdoel een win-winsituatie voor alle partijen.

Structurele oplossing

Als het stadsbestuur wat luidere activiteiten wil toelaten in zaal Concordia, dan moet deze zaal eigenlijk aan dezelfde geluidsisolerende normen voldoen als alle andere zalen in Scherpenheuvel-Zichem, wat momenteel niet het geval is. Een structurele en langetermijnoplossing is dan ook om grondige isolatie- en renovatiewerken te voorzien, in te plannen en uit te voeren, om zo de zaal Concordia op te waarderen en te laten voldoen aan alle technische normen nodig om de geluidshinder maximaal te beperken en zo de buurtbewoners te ontzien.

Studie en voorlopige voorzorgsmaatregelen

In eerste instantie vragen we een studie naar de mogelijkheden tot opwaardering van de zaal Concordia door renovatie en geluidsbeperkende ingrepen zoals het plaatsen van geluidsisolerende ramen, het voorzien van geluidsisolerende muren (door bijvoorbeeld het opvullen spouwmuren of het voorzien van een dubbele wand) of een geluidswerend plafond/dak.

In afwachting hiervan en zolang de zaal Concordia nog niet aan de geluidsisolerende normen voldoet stellen we volgende voorlopige en preventieve maatregelen voor op de korte termijn:

 1. Er moet in zaal Concordia een vaste geluidsinstallatie staan met een geluidsbegrenzer, die het maximaal toegestane geluidsniveau regelt (zie bijlage voor de norm).
 • Daarnaast moet een vaste meetopstelling (LAeq15) worden geïnstalleerd om het geluid te meten (zichtbaar voor de aanwezigen) en te registreren.
 • In het huurcontract van de Concordia moeten volgende voorwaarden worden opgenomen:
  • Ongeacht de vergunning verleend door de stad moet de vaste geluidsinstallatie worden gebruikt.
  • Het manipuleren van de geluidsinstallatie met limiter en meting is niet toegestaan.
  • De meetplaats waar het geluid wordt gemeten is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid en kan op elk moment worden gecontroleerd.
 • Daarnaast gelden nog volgende voorlopige beperkingen:
  • Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag worden er geen vergunningen verleend voor muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
  • Zolang er geen geluidsisolerende maatregelen zijn genomen (inclusief eventuele specifieke renovatiewerken), zullen op vrijdag en zaterdag alleen vergunningen worden verleend voor muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min, met een beperking tot 22.00 uur.

Informeer transparant naar buurtbewoners

We stellen ook voor om de communicatie naar de omwonenden op een informatieve en transparante manier te organiseren opdat de buurtbewoners zich tijdig zouden kunnen organiseren in functie van aangekondigde evenementen.

We denken hierbij aan gezinnen met kleine kinderen die hun kinderen ergens anders kunnen onderbrengen om de nodige nachtrust te krijgen. We denken hierbij aan gezinnen of ouderen met gezondheidsproblemen die zich kunnen organiseren om preventief maatregelen te nemen op die avonden.

We stellen daarom volgende noodzakelijke communicatie voor, die trouwens zou kunnen worden geïmplementeerd en gelden voor álle feestzalen in Scherpenheuvel-Zichem:

 1. Een web-pagina op de officiële website van Scherpenheuvel-Zichem waar een openbare kalender zichtbaar is, per zaal, met een notificatie wanneer er welk type event er plaatsvindt, zonder de privacy van de organisatoren te schenden.
 • Vermelding op de web-pagina, per evenement, tot hoe laat de vergunning werd toegekend alsook met de melding of er (luide) muziek zal zijn (bijvoorbeeld een feest/openbare fuif) of niet (bijvoorbeeld een quiz of spreekavond).
 • Deze kalender kan ook en tegelijk worden gebruikt voor die evenementen die open staan voor het publiek en publiekelijk kenbaar willen worden gemaakt om extra bezoekers aan te trekken. Deze kalender moet worden geïntegreerd in een algemeen activiteiten en evenementen-overzicht van activiteiten binnen Scherpenheuvel-Zichem.

Daarom onze vragen:

 1. Welke zalen in Scherpenheuvel-Zichem zijn volledig in orde met de geldende geluidsnormen (zie bijlage)?
 2. Wat zal het stadsbestuur concreet doen met onze bovenvermelde aanbevelingen voor maatregelen op de korte en lange termijn om de geluidssituatie van de zalen in Scherpenheuvel-Zichem, en meer in het bijzonder die van zaal Concordia in Testelt, binnen de geldende geluidsnormen te brengen en zo de leefbaarheid voor de omwonenden maximaal te waarborgen?
 3. Zal het stadsbestuur voor de noodzakelijke eventcommunicatie zorgen, zoals die hierboven werd voorgesteld?

Antwoord van de burgemeester

Burgemeester antwoordde dat er twee zalen zijn die over een permanente muziekvergunning beschikken. Dat is Den Egger en De Hemmekes, waarvoor niet telkens apart nog eens een aanvraag moet gebeuren om een activiteit of een evenement met muziek te organiseren. In de andere zalen, waaronder de Concordia moet men steeds een aparte aanvraag doen voor elk evenement met muziek. Dat wordt dan afgetoetst in de evenementengroep, waarna het schepencollege beslist om de vergunning al dan niet af te leveren.

Naast die grote lijnen zou de burgemeester aan de slag gaan met onze aanbevelingen en bekijken wat haalbaar is (opmerking stadSZteam: het zijn niet enkel aanbevelingen maar een regeringsbesluit met bepalingen). Voorts wilde hij het verschil aangeven tussen luidruchtige groepjes mensen zich die buiten de zaal bevinden, waartegen handhaving mogelijk is en het geluid dat vanuit de zaal komt. Dat zou zeker nog dit jaar met bijkomende geluidsisolerende infrastructurele maatregelen worden ingeperkt, zoals het stadSZteam al aangaf.

Buiten de akoestische isolatie zal er ook een thermische isolatie gebeuren. Beide gaan hand in hand. Dat is goed tegen het geluid en goed voor het verbruik. Concreet voor de Concordia kon de burgemeester al zeggen dat nog niet alle enkele beglazing is vervangen. Ook het buitenschrijnwerk zou nog dit jaar worden vernieuwd.

Voor de communicatie zou de dienst communicatie eens bekijken wat mogelijk is.

Onze repliek en de halve oplossing van het stadsbestuur

Pieter Boudry stelt tevreden vast dat zijn voorstellen positief worden onthaald, maar repliceert dat hij niet gehoord heeft welke zalen nu met alles in orde zijn.

Hierop is het antwoord dat buiten Den Egger en De Hemmekes alle zalen een vergunning moeten vragen en dat hiermee ook alles in orde is. Hiermee wordt ‘handig’ de vraag ontweken of alle geluidsnormen worden gemeten en gehandhaafd. De reactie dat er soms ‘een groot verschil is tussen de theorie en de praktijk’ toont aan dat het stadsbestuur onze bijlage selectief leest. Hierin staat duidelijk beschreven hoe er een waterdichte objectieve meting kan gebeuren. Heel pijnlijk is dan ook de uitspraak ‘we hebben geen geluidsmeting nodig’ en ‘de politie kan zo ook een pv maken’.

Herbeluister vraag en antwoord op de gemeenteraad:

Het volledige audioverslag van de gemeenteraadsziting van 29 februari 2024 kunt u terugvinden op de website van Scherpenheuvel-Zichem via deze link:

https://www.scherpenheuvel-zichem.be/gemeenteraad-29-februari-2024-zittingsverslag-audio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *